Wystąpienie programowe na konwencji Bezpartyjnego Wrocławia.

PROJEKT WROCŁAW

Transparentny Wrocław równych szans
Zapraszamy do zapoznania się z programem Stowarzyszenia Bezpartyjny
Wrocław, który podzieliliśmy na 3 główne części.

1. Fundamenty dobrego rządzenia

Katalog koniecznych zmian w zarządzaniu miastem, komunikowania się jego
włodarzy z obywatelami i składania przez nich zobowiązań.
Tylko jakościowa zmiana w podejściu do sprawowania władzy może sprawić,
że dobre projekty będą realizowane. To nie brak dobrych pomysłów doskwiera
miastu. To brak woli politycznej sprawia, że nie można znaleźć
oszczędności w budżecie czy zmniejszyć hamującego rozwój zadłużenia.
Wrocław potrzebuje dobrych podstaw zarządzania, by każdy wrocławianin
wiedział, czego może wymagać od władz oraz jakie są wzajemne relacje
rządzących i obywateli. Proponujemy coś więcej niż to, do czego obligują
tak niechętnie stosowane przepisy prawa. Fundamentem naszych działań są
przejrzyste zasady i uczciwa umowa społeczna.

2. PROJEKT Wrocław

Zbiór postulatów wypracowanych przez naszych ekspertów, radnych osiedlowych
i członków Stowarzyszenia.
P jak planowanie
R jak rozwój
O jak otwartość
J jak jakość
E jak efektywność
K jak konsekwencja
T jak transparentność

3. Program Obywatelski dla Wrocławia

To oczekiwania wrocławian przekazane w toku indywidualnych rozmów, poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej Stowarzyszenia Bezpartyjny
Wrocław oraz efekt doświadczeń naszych radnych osiedlowych. Trzecia część programu w dużej mierze jest uzupełnieniem obszaru drugiego, ale dla nas ma szczególne znaczenie, ponieważ tworzymy ją cały czas, bazując na kontakcie z mieszkańcami. Zapraszamy wszystkich do uzupełniania i współtworzenia Programu Obywatelskiego, który podzieliliśmy na 7 okręgów wyborczych,
z uwzględnieniem znajdujących się w ich granicach 48 osiedli.

Połączymy następujące podmioty:

  •  Zarząd Inwestycji Miejskich z Wrocławskimi Inwestycjami Sp. z o.o.,
  •  Zarząd Zasobu Komunalnego z Wrocławskimi Mieszkaniami Sp. z o.o.,
  • Młodzieżowe Centrum Sportu z Wrocławskim Centrum Treningowym Spartan Sp. z o.o.

Rozważymy również połączenie instytucji odpowiedzialnych za szeroko rozumianą
mobilność. Wiele wskazuje na to, że zadania ZDiUM i MPK mogłaby
wykonywać jedna instytucja realizująca jasno określonych priorytety.

1.3. Prezydent i Rada Miejska dzielą się władzą

W ostatnich wyborach do Rad Osiedli Bezpartyjny Wrocław głosił hasło: „Stop
igrzyskom! Zadbajmy o nasze osiedla”. To hasło pozostaje aktualne.
Wrocław przestanie być projektem medialnym, a stanie się projektem użytkowym.
Poprawa jakości i wyglądu chodników, podwórek czy skwerów, a także
zwiększenie bezpieczeństwa i porządku musi zacząć się od zmiany funkcjonowania
władzy miejskiej. Decyzje o mniejszych inwestycjach będą odtąd
zapadać w ścisłym porozumieniu z mieszkańcami.
Dokonamy fundamentalnej reformy zarządzania miastem i przekażemy więcej
kompetencji Radom Osiedli. Osiedla i ich Rady mogą pozostać w obecnym
kształcie geograficzno-administracyjnym, jednak pilnie potrzebna jest reforma
ich statutów i precyzyjne określenie zakresu kompetencji. Będziemy zachęcać
Rady Osiedli, by aktywnie pełniły funkcję aktywizacji społecznej mieszkańców.
Dzisiaj Rady Osiedli dysponują symbolicznymi budżetami, a takie programy,
jak Karty Zadań Inwestycyjnych czy Program Inicjatyw Rad Osiedli mają bardzo
niejasne kryteria wyboru, co czyni je słabymi narzędziami i zniechęca mieszkańców
do włączania się w ich prace. Stworzymy jasny program inwestycji
lokalnych, które będą mogły współtworzyć samorządy osiedlowe.

1. Fundamenty dobrego rządzenia

1.1. Wrocław prawdziwie obywatelski,czyli mieszkańcy decydują

Obecne konsultacje społeczne często mają charakter fikcyjny, zasady ich organizowania
i przeprowadzania są przestarzałe, a większość wrocławian zajętych
codziennymi sprawami nie ma czasu lub możliwości brać w nich udziału.
Zbudujemy, oparty o nowoczesne rozwiązania,
system obywatelski dostępny on-line – eWrocławianin
– umożliwiający elektroniczny udział w konsultacjach,
oddanie głosu w e-referendum oraz wygodny i łatwy
w obsłudze kontakt z Radami Osiedli.
O sprawach mieszkańców nie powinna decydować wyłącznie administracja
miasta czy głośne mniejszości, dlatego wprowadzimy narzędzie dopasowane
do bieżącego poziomu rozwoju technologicznego oraz do szybkiego tempa
życia mieszkańców. Rolą tego narzędzia będzie oddanie głosu obywatelom,
opiniowanie i rozstrzyganie spraw z perspektywy dobra społeczności. To rozwiązanie
przewyższy swoim zakresem stosowane w wielu polskich miastach
wysłuchanie publiczne. Dzięki eWrocławianinowi nasze miasto stanie się liderem
nowoczesnej relacji społecznej oraz bezpośredniego dialogu rządzących
z mieszkańcami.

1.2. Sprawny urząd bliski mieszkańcom

Planujemy reorganizację Urzędu Miejskiego Wrocławia, w tym redukcję departamentów
z 9 do 7, aby uprościć strukturę, obniżyć koszty funkcjonowania
urzędu i wprowadzić jasne zakresy odpowiedzialności za sprawy miejskie.
Wprowadzimy dekoncentrację Urzędu Miejskiego polegającą na stworzeniu
dodatkowego punktu Centrum Obsługi Podatnika oraz zwiększeniu liczby
Centrów Obsługi Mieszkańca z 4 do przynajmniej 7. Dodatkowo, idąc za przykładem
Rzeszowa, uruchomimy pomocnicze punkty obsługi w galeriach handlowych.
Wiele istotnych problemów Wrocławia wynika z dublowania się zakresów
kompetencji spółek i jednostek miejskich. Dlatego zredukujemy ich liczbę.
i instytucjami miejskimi, rejestry wszystkich faktur oraz skany umów miasta, aż
po wynagrodzenia na poszczególnych stanowiskach we wszystkich miejskich
organach. Skany dokumentów zostaną zebrane, zarchiwizowane i udostępnione
niezależnym audytorom.
Mieszkaniec Wrocławia będzie wiedział, jaka ilość pieniędzy przechodzi przez
każdą instytucję miasta, na co i w jakim zakresie wydawane są miejskie fundusze
w takich dziedzinach życia, jak: edukacja, opieka zdrowotna, bezpieczeństwo,
zieleń miejskiejska, zabytki, infrastruktura, kultura czy komunikacja.
Uruchomimy jedną wspólną bazę informacji i otwartych
danych miasta Wrocławia, zaprojektowaną na wzór serwisu
informacyjnego miasta Chicago: data.cityofchicago.org.
Przykładem transparentności będzie ujawnienie ewidencji przejazdów służbowych,
szczególnie urzędników korzystających z usług kierowców. Niejawność
tej ewidencji to jaskrawy dowód braku przejrzystości i lekkiego podejścia rządzących
do wydawania publicznych pieniędzy.
Jednoznacznie wskażemy terminy realizacji poszczególnych projektów
i zobowiązań. Podamy do informacji publicznej jednostki
organizacyjne i dane osób odpowiedzialnych za konkretny obszar,
projekt czy decyzję. Dzięki temu każdy mieszkaniec będzie mógł dowiedzieć
się, kiedy dana obietnica czy zobowiązanie ma zostać zrealizowane i kto
jest za to odpowiedzialny.

1.5. Wielki audyt Wrocławia

Przeprowadzimy audyt Urzędu Miejskiego Wrocławia, wszystkich jednostek
organizacyjnych w gminie oraz spółek miejskich. Audytem zajmie się niezależna
instytucja zewnętrzna.
Wyłącznym celem wielkiego audytu Wrocławia jest przyszłość miasta. Podejmując
zobowiązania i realizując projekty rozwojowe, musimy ustrzec się
błędów popełnianych przez obecną władzę. Dziś jej działania budzą wiele
wątpliwości, a szereg spraw jest niejawnych, dlatego audyt jest koniecznym
narzędziem w wypracowaniu lepszego sposobu rządzenia.
Każde osiedle będzie miało możliwość przyznawania
pierwszeństwa konkretnym zadaniom w ramach
określonego budżetu inwestycyjnego na kolejne lata.
W pierwszym roku działania będzie on na
poziomie 35 mln złotych, czyli znacząco
wyższym niż Wrocławski Budżet Obywatelski.
Budżet pozostanie w gestii administracji miejskiej, podobnie jak w przypadku
WBO. Jednak decyzję o jego wykorzystaniu w sprawach lokalnych, takich
jak np. remonty chodników, zagospodarowanie zieleni na osiedlu, powstanie
placu zabaw czy remont ulicy, podejmować będą Rady Osiedla.
Obecnie we Wrocławiu mamy do czynienia z bardzo zróżnicowanymi samorządami
osiedlowymi. Jedne liczą mniej niż tysiąc mieszkańców, inne – ponad 30 tysięcy.
Z logiki zarządzania wynika, że łatwiej przydzielać kompetencje
i budżety jednostkom o zbliżonej populacji, jednak wszystkie decyzje
o zmianach będą zapadać wyłącznie po realnych konsultacjach
z mieszkańcami.
Jeszcze w 2017 roku Stowarzyszenie Bezpartyjny Wrocław zaproponowało program
„WBO 2.0” zakładający modyfikację finansowania inwestycji lokalnych.
Propozycja ta gwarantuje sprawiedliwy podział środków pomiędzy wszystkie
48 osiedli, uwzględniając ich rozmiar i populację.

1.4. Transparentność,

czyli pełny dostęp do miejskich danych
Jesteśmy zdecydowanymi zwolennikami transparentności wszystkich miejskich
instytucji, spółek i organów. Zapewnimy jawność nie tylko umów
zawieranych przez miasto, ale też przepływu każdej złotówki, która
wpada do miejskiego budżetu. Dlaczego? Ponieważ transparentność oznacza
oszczędność oraz jest gwarancją, że miasto traktuje wszystkich przedsiębiorców,
wykonawców i zleceniobiorców równo, a decyzje podejmowane są na
podstawie jasnych kryteriów jakości i ceny.
Mieszkańcy otrzymają łatwy i stały dostęp do szczegółów wszystkich wydatków,
przychodów i transakcji zawieranych przez miasto: od przychodów z podatków
i innych źródeł, przez wydatki ponoszone na zarządzanie urzędami

2.1. Komunikacja miejska i transport

Nieefektywna i niekomfortowa komunikacja zbiorowa to dziś kluczowy problem
dużych miast, w tym Wrocławia. Wiele starych, ale też i nowych osiedli
jest źle skomunikowanych z centrum miasta, a komunikacja zbiorowa nie jest
atrakcyjną alternatywą dla samochodów. Władze miasta chwalą się wysokimi
pozycjami w wielu rankingach. Tymczasem np. w rankingu „Wspólnoty” 1 wśród
19 największych miast Wrocław zajął miejsce 12. pod względem jakości komunikacji
zbiorowej, plasując się daleko za Kielcami, Rzeszowem czy Gdańskiem.
Oddzielenie komunikacji zbiorowej od ruchu samochodowego
jest warunkiem poprawy jakości systemu publicznego transportu. W sytuacji,
w której tramwaj lub autobus stoją w jednym korku z samochodami
osobowymi, mieszkańcy zawsze wybiorą własne auta. Wydzielenie torowisk
znacznie poprawi sytuację, jednak nie wystarczy, by rozwiązać problem
zatorów – trzeba również zmniejszyć liczbę miejsc, w których tramwaje
muszą skręcać na skrzyżowaniach. Dlatego też kolejnym krokiem jest spójny
system komunikacji miejskiej – tzw. ruszt komunikacyjny.
Ruszt komunikacyjny to zaplanowany i zoptymalizowany system połączeń
komunikacyjnych, który w przypadku linii tramwajowych powinien
składać się z prostopadłych relacji przecinających się w centrum, linii obwodowej
(tzw. „zerówki”) oraz kilku tras skręcających prostopadle w centrum.
Dziś Wrocław ma zbyt dużo linii tramwajowych, które kluczą po mieście.
W skutek tego jeżdżą zbyt wolno, ponieważ każdy skręt to istotne wydłużenie
czasu przejazdu, a jednocześnie – jeżdżą zbyt rzadko. Mając do dyspozycji
tę samą liczbę tramwajów, zaplanujemy nowy system komunikacyjny, który
będzie miał mniej linii, ale będzie jeździł częściej, szybciej i regularnie, dzięki
„wyprostowaniu” tras.
10-minutowy cykl kursowania komunikacji zbiorowej w szczycie
to jeden z kluczowych elementów komfortu pasażerów. Dzięki regularnemu
i skróconemu cyklowi ewentualne przesiadki nie są problematyczne,
ponieważ średni czas oczekiwania wynosi ok. 5 minut. Ponadto, rozkład
jazdy tramwaju z danego przystanku jest bardzo łatwy do zapamiętania:
jeśli tramwaj odjeżdża np. 7 minut po określonej godzinie, to wiadomo, że
będzie odjeżdżał analogicznie: 17 minut po, 27, 37 itd.
1 www.wspolnota.org.pl/fileadmin/pliki/MARKETNG/RANKING_KOMUNIKACYJNY-tabela.pdf

1.6. Mniej igrzysk, więcej zarządzania

Wrocław od lat jest chwalony za dobrą promocję i wizerunek w mediach krajowych
i zagranicznych, jednak nie zastąpią one dobrego zarządzania. Oficjalne
wydatki na promocję miasta w ostatnich dwóch latach sięgały ok. 8 mln zł
rocznie. Ta kwota jest racjonalna i Biuro Promocji Miasta wykonuje swoją pracę,
lecz musimy zauważyć ukryte wydatki, które już gospodarne nie są.
Masowe imprezy, jak np. Euro 2012, Europejska Stolica Kultury 2016 i The World
Games 2017 miały być dla Wrocławia impulsem do dynamicznego rozwoju
oraz zwiększyć jego atrakcyjność turystyczną, kulturalną i sportową. Tego celu
nie udało się osiągnąć. Przed 2012 rokiem Wrocław turystycznie plasował się
za Warszawą, Krakowem i Trójmiastem. Pod względem atrakcyjności kulturalnej
również wyprzedzały nas stolica i Kraków. Dziś, spoglądając na podobne
rankingi, Wrocław znajduje się na tych samych lub niższych pozycjach. Powinniśmy
być dumni z naszego miasta i jego promocji, ale nie kosztem inwestycji
w infrastrukturę i podstawowe potrzeby mieszkańców.
Zadbamy o atrakcyjność Wrocławia poprzez rozbudowanie
oferty miasta o cykliczne imprezy artystyczne i sportowe
oraz nowe obiekty i instytucje, które będą służyć
równocześnie turystom i mieszkańcom, jak obecnie
Afrykarium czy Hydropolis.
Kryterium rozwoju miasta i jego sukcesu to nie liczba organizowanych przez
nie masowych imprez, a liczba mieszkańców, którzy w kolejnych latach decydują
się właśnie tu założyć rodzinę i wybierają Wrocław, by wychowywać tu
swoje dzieci.

2. PROJEKT Wrocław

Najbliższe wybory są tak ważne, ponieważ decydują o przyszłości nie tylko
naszej, ale również przyszłych pokoleniach. Z myślą o nich wypracowaliśmy
PROJEKT Wrocław, czyli Wrocław jutra.
wyjścia z peronów bezpośrednio na przystanek komunikacji miejskiej. Innym
razem wydłużenie o kilkaset metrów linii tramwajowej i budowę nowej
pętli w bliskiej okolicy dworca (np. Wrocław Leśnica). Jednorazowe koszty
tej integracji zwrócą się dzięki wzrostowi wydajności wrocławskich miejsc
pracy – zarówno prywatnych, jak i państwowych.
Z badań satysfakcji pracowników wynika, że osoba, która
szybciej dojeżdża do miejsca pracy (najlepiej w czasie do
20 minut), cieszy się lepszym samopoczuciem, co wprost
przekłada się na efektywność całej gospodarki.
Kolej aglomeracyjna z cyklem kursowania co 20-30 minut oraz
nowymi połączeniami i nowymi przystankami na istniejących liniach na terenie
Wrocławia, w szczególności w centrum miasta. Wiele osób pracujących
lub uczących się we Wrocławiu mieszka w okolicznych miejscowościach na
obszarze całej aglomeracji wrocławskiej, zatem konieczne jest dostosowanie
różnych środków transportu do ich potrzeb. Nie tylko zagęścimy cykl
kursowania kolei aglomeracyjnej, ale również zintegrujemy jej przystanki
z przystankami miejskiej komunikacji zbiorowej.
„Tram-train”, czyli tramwaj dwusystemowy to innowacyjne rozwiązanie
komunikacyjne stosowane w miastach europejskich, o mniejszej lub
większej liczbie mieszkańców niż Wrocław: Karlsruhe, Chemnitz, Zwickau,
Kassel czy Saarbrücken w Niemczech, Wiedeń-Baden w Austrii, Mulhouse
we Francji. Rozwiązanie to polega na wprowadzeniu takich modeli tramwajów,
które poruszać się mogą zarówno po infrastrukturze tramwajowej, jak
i kolejowej. Rozwiązanie w postaci tramwaju dwusystemowego
oznacza silne zintegrowanie komunikacyjne aglomeracji ze ścisłym
centrum miasta i przekłada się na poprawę wygody oraz skrócenie
czasu podróży. „Tram-train” jest odważną inwestycją, którą zrewolucjonizujemy
transport aglomeracyjny i umożliwimy bezpośrednie skomunikowanie
centrum Wrocławia z wianuszkiem miast otaczających stolicę regionu.
Nowe linie kolejowe, w tym odcinki podziemne, pozwolą nam
wprowadzić kolej do ścisłego centrum Wrocławia. Analogiczne rozwiązanie
powstaje obecnie w Łodzi, gdzie przedłużana jest pod centrum miasta
linia kolejowa ze ślepej dotychczas linii Dworca Łódź-Fabryczna. Przykładowym
rozwiązaniem jest wprowadzenie kolei do ścisłego centrum Wrocła-
Wszystkie nowe i remontowane linie tramwajowe powstaną jako
pasy autobusowo-tramwajowe, wydzielone z jezdni dla zwykłych samochodów.
Pasy te powstaną z zabudowaną nawierzchnią umożliwiającą
przejazd po nich autobusu czy karetki. W konsekwencji autobusy nie będą
stały w korkach, a przesiadka np. z tramwaju do autobusu odbywać się
będzie na tych samych przystankach. Zabudowana nawierzchnia nie jest
wyłącznie kwestią wygody, ale istotnym elementem „Korytarza Życia”, a zatem
sprawą bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców, zarówno pieszych,
jak i zmotoryzowanych.
Rozbudowany system „Park&Ride”, czyli zintegrowana z przystankami,
ale również pętlami komunikacji miejskiej sieć dużych parkingów
znajdujących się na wjazdach do miasta i przy drogach prowadzących do
węzłów obwodnic. Obecnie powstają pojedyncze, małe parkingi, ale nie
tworzą one spójnego systemu. Równolegle z rozbudową sieci parkingów,
zagęścimy cykl kursowania komunikacji zbiorowej, dzięki czemu wzrośnie
atrakcyjność rozwiązania „Park&Ride”. Kierowcy będą bardziej skłonni z niego
skorzystać, jeśli odjazd będzie zaplanowany co 5-7 minut, a pojazdy
komunikacji miejskiej będą klimatyzowane.
Zorganizujemy we Wrocławiu w porozumieniu z gminami
ościennymi od 12 do 15 parkingów „Park&Ride”, które będą
stanowić współczesną bramę miasta.
Realna promocja komunikacji zbiorowej, którą osiągniemy poprzez
objęcie bezpłatną komunikacją miejską studentów do 26. roku życia,
a w dalszej perspektywie – wszystkich wrocławian. Zachęcenie mieszkańców
do powszechnego korzystania z komunikacji zbiorowej przyniesie
miastu oszczędności w postaci zmniejszonych kosztów utrzymania dróg.
Po drugie, podniesie komfort poruszania się po mieście dzięki zmniejszeniu
liczby samochodów wjeżdżających do miasta lub poruszających się po nim.
Oszczędności czasu samych mieszkańców natomiast będą bezcenne dzięki
zredukowaniu tak dotkliwych dzisiaj zatorów komunikacyjnych.
Integracja systemów transportowych miasta i aglomeracji to
zespół skoordynowanych przedsięwzięć, których celem jest łatwa zmiana
środka transportu, np. przesiadka z pociągu aglomeracyjnego czy regionalnego
do tramwaju lub autobusu miejskiego. W niektórych przypadkach
(np. peron nr 1 dworca Wrocław Mikołajów) rozwiązaniem jest zbudowanie
W ciągu 3 lat wymienimy piece opalane węglem we wszystkich
lokalach komunalnych na bardziej ekologiczne źródła ciepła.
W pierwszej kolejności będziemy je zastępować podłączeniem do sieci ciepłowniczej.
W pozostałych przypadkach zastosujemy ogrzewanie gazowe,
a w ostateczności – elektryczne. To oznacza likwidację ok. 10 tys. pieców
węglowych i tzw. pieców „śmieciowych”.
Pozyskamy dotacje unijne i centralne na działania antysmogowe,
idąc za przykładem Krakowa i Łodzi. Przeprowadzimy pełną ewidencję
pieców na paliwa stałe w lokalach własnościowych i gospodarczych.
Zapewnimy wsparcie prawne i instytucjonalne dla wspólnot i spółdzielni
zainteresowanych pozyskaniem środków na termomodernizację.
Zmienimy fundamenty sposobu myślenia o zieleni we Wrocławiu.
Wprowadzimy zmiany wielotorowo, koncentrując się zarówno na sposobach
działania urzędów, jak i praktykach inwestorów czy deweloperów.
Dobrze zorganizowana zieleń miejska oznacza nie tylko
czystsze powietrze. Zieleń tłumi miejski hałas oraz łagodzi
skutki wysokich temperatur, a poprzez swoje walory
estetyczne wpływa ona również na lepsze samopoczucie
mieszkańców miasta.
Przeorganizujemy sposób funkcjonowania Zarządu Zieleni Miejskiej.
Z obecnej formy, skompromitowanej ostatecznie po skandalicznej
wycince drzew w Parku Grabiszyńskim, przekształcimy ZZM w instytucję
dysponującą własną bazą sprzętową i wykwalifikowanymi pracownikami.
Taka reorganizacja pozwoli na lepszy nadzór i zracjonalizowanie kosztów
bieżącego utrzymania zieleni oraz długofalowe planowanie i działanie.
Zwiększymy rolę inicjatyw osiedlowych i sąsiedzkich w zakresie
pielęgnacji oraz nowych nasadzeń drzew i krzewów. Program
finansowania inicjatyw osiedlowych odciąży pracowników gminy Wrocław
i zazieleni mniej wyeksponowane części miasta, np. podwórka, place czy
skwery osiedlowe.
Zaplanujemy budowę kilkudziesięciu nowych parków i skwerów
na uwalnianych w przyszłości terenach, które obecnie sprzedawane
wia, przedłużając na poziomie -1 linię kolejową z Dworca Świebodzkiego
w kierunkach Oleśnicy oraz Oławy.
Powołanie Oficera Zmotoryzowanego, który uczestniczyłby w trójstronnej
komunikacji i wraz z Oficerem Pieszym i Rowerowym rozwiązywali
wspólnie problemy Wrocławia.
Żadnych nowych naziemnych parkingów w centrum. Wprowadzimy
surowe wymagania dla deweloperów i inwestorów dotyczące obowiązku
budowania parkingów podziemnych przy każdej nowej inwestycji
powstającej w centrum miasta.
Uruchomimy w ścisłym centrum system parkowania
z opłatą wzrastającą z każdą kolejną godziną,
a na wybranych parkingach wyłącznie z parkowaniem
czasowym (z zachowaniem praw mieszkańców).
Transport rowerowy uwzględniający połączenia w ramach
i między osiedlami, terenami zielonymi oraz budowanie ścieżek w śladzie
jezdni. Miasto dokonało kilku inwestycji rowerowych, jednakże wciąż
brakuje rozwiązań systemowych. Ścieżki buduje się głównie z perspektywy
dojazdu do centrum, a w konsekwencji brakuje połączeń między osiedlami.
Transport rowerowy to doskonałe uzupełnienie komunikacji miejskiej,
doskonały trend prozdrowotny, a rzesza wrocławian korzystających z tego
środka lokomocji stale rośnie.

2.2. Walka ze smogiem i zieleń miejska

Wśród zadań związanych z poprawą jakości życia we Wrocławiu absolutnym
priorytetem jest walka o czyste powietrze. To dziś nie tylko cywilizacyjna konieczność,
ale też podstawowy element dbania o zdrowie wrocławian. Władze
od lat ignorują ten problem, podejmując jedynie działania pozorowane wymuszane
krytyką mieszkańców.
Zwiększymy świadomość mieszkańców w zakresie jakości powietrza
instalując urządzenia pomiarowe PM 2,5 i PM 10 wraz z wyświetlaczami
w kluczowych punktach komunikacyjnych na każdym osiedlu.
W drodze konsultacji społecznych opracujemy program budownictwa
komunalnego, w ramach którego mieszkańcy będą mogli dobrowolnie
przenieść się z mieszkania komunalnego w zniszczonej kamienicy do
nowo powstałego budynku z nowoczesną infrastrukturą (windą, toaletą w
mieszkaniu i centralnym ogrzewaniem), ale położonego dalej od centrum.
Uwolnione w ten sposób zasoby komunalne sprzedamy inwestorom zainteresowanym
renowacją kamienic w centrum i planującym tchnąć w nie
nowe życie. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży starych mieszkań pozwolą
sfinansować budowę nowych.
Zakończymy chaotyczną sprzedaż działek. Obecne władze miasta
stosują, naszym zdaniem, krótkowzroczną taktykę: „kończą się pieniądze,
to wystawmy coś na sprzedaż”. Nasze miasto wymaga planowania i myślenia
o jego przyszłości, o terenach zielonych czy zmieniającym się klimacie.
Bezpartyjny Wrocław stoi na stanowisku, że inwestycje są miastu potrzebne,
ale odpowiedzialność inwestorów musi sięgać zdecydowanie dalej
niż dotychczas. Decyzje o planach zagospodarowania powinny zapadać
w perspektywie kolejnych dziesięcioleci. Wrocław ma na tym polu ogromne
zaniedbania, które z pewnością ujawni powyborczy audyt.

2.4. Edukacja szkolna i przedszkolna

Podstawowym problemem wrocławskiej edukacji są przepełnione placówki
oświatowe i wychowawcze oraz brak skutecznego i spójnego zarządzania naborem
do placówek.
Sformułujemy jasne zasady naboru do żłobków i przedszkoli,
niepodlegające zmianom w okresie co najmniej sześciu miesięcy przed
datą rozpoczęcia naboru.
Wytypujemy tereny na potrzeby budowy nowych obiektów
przedszkolnych i szkolnych. Odbywać się to będzie z udziałem Rad
Osiedli, z uwzględnieniem potrzebnej infrastruktury.
Wprowadzimy monitoring wokół szkół, aby znacznie ograniczyć
handel środkami odurzającymi oraz zwiększyć ogólne bezpieczeństwo
dzieci i młodzierzy.
są w całości deweloperom. Wprowadzimy twarde reguły wymagając od
inwestorów, by zieleń była istotnym i integralnym elementem nowych projektów,
zaplanowanym z myślą o kolejnych dekadach.
Zmienimy zasady zabezpieczenia roślinności przy wykonywanych
robotach ziemnych. Zieleń zahartowana w warunkach miejskich
jest zdrowa i silna, więc należy ją odpowiednio zabezpieczać w czasie robót,
natomiast krzewy i młode drzewa na trasach robót ziemnych – przesadzać,
a nie niszczyć. Prace na terenach zielonych powinny być prowadzone lekkim
sprzętem.
Utworzymy jak najdłuższe korytarze ekologiczne poprzez przeplatanie
szpalerów drzew krzewami. Obniży to poziom smogu poprzez zmniejszenie
erozji wietrznej, a także zapewni więcej zacienionej przestrzeni.
Zaczniemy nasadzać duże drzewa, zamiast drzew wysublimowanych
i pięknych architektonicznie, ale niesprawdzających się w warunkach miejskich.
Nasadzenia będziemy przeprowadzać z nasion drzew i krzewów, które
sprawdziły się we Wrocławiu, wzorując się na banku genów w Kostrzycy.
Podnoszony przez niektórych konflikt między ekologią
a rozwojem infrastruktury jest pozorny. Niemożliwe
jest długofalowe rozwijanie miasta bez dbania o zieleń,
zdrowie i jakość życia. Podstawowym budulcem miasta
są jego mieszkańcy. Tworząc piękną, zieloną aglomerację,
zapobiegniemy przenoszeniu się młodego pokolenia do
gmin ościennych. Deweloperzy i inwestorzy natomiast,
wiedząc, że zasad związanych z zielenią nie da się, jak dotąd,
łatwo obejść, podporządkują się obowiązującym wytycznym.

2.3. Mieszkania i budownictwo

Każde miasto potrzebuje tanich, ale jednocześnie funkcjonalnych i gwarantujących
godny poziom życia mieszkań komunalnych. Niestety, dzisiejsze
budownictwo mieszkaniowe we Wrocławiu oparte jest na modelu rozwoju
deweloperskiego, z symboliczną aktywnością budownictwa społecznego
i komunalnego.
wołania Wrocławskiego Ośrodka Promocji Kultury Polskiej, we współpracy
z takimi instytucjami, jak C.H. Zajezdnia. Wrocław, jako najbardziej europejskie
spośród polskich miast, powinien prezentować swoją
historię poprzez pryzmat bogactwa kulturowego, które przywieźli
do Wrocławia Polacy z różnych regionów dawnej i obecnej Rzeczpospolitej.
To część naszej tożsamości i kultury, którą warto pokazać turystom.
Skutecznie zadbamy o zabytki i dziedzictwo kulturowe w drodze
partnerstwa publiczno-prywatnego. Ustanowimy 10-, 15- i 20-letnie
kontrakty na komercjalizację zabytków z równoczesnym zapewnieniem do
nich dostępu mieszkańcom i turystom. Na świecie istnieje wiele dowodów
na to, że prywatny zarządca (pod pełnym nadzorem i na wspomnianych
wcześniej, precyzyjnie określonych warunkach) lepiej zatroszczy się i wyeksponuje
wartość zabytku, niż zrobią to urzędnicy.
Powstrzymamy niekontrolowane wyburzanie obiektów zabytkowych
i wzmocnimy politykę miasta w zakresie zgłaszania kolejnych
obiektów (budynków, stref i terenów) do rejestru zabytków.
2.7. Sport i kultura fizyczna
Sport wydaje się najmniej profesjonalnie zarządzaną sferą publiczną we Wrocławiu,
czego przykładem jest festiwal pomyłek w sprawie sprzedaży piłkarskiego
Śląska Wrocław.
Miasto może wspierać klub sportowy poprzez
udostępnianie na dogodnych warunkach profesjonalnie
zarządzanego, dużego obiektu, wsparcie szkolenia
młodzieży, ale nie przez milionowe dotacje czy pożyczki.
Śląsk Wrocław potrzebuje wiarygodnego biznesowo właściciela, który nie tylko
ma doświadczenie, ale również wiedzę o futbolu i zarządzaniu w sporcie
– takich właścicieli mają kluby w Poznaniu czy Gdańsku.
Funkcjonowanie piłkarskiego Śląska Wrocław związane jest ze Stadionem
Miejskim, będącym dla miasta równie poważnym obciążeniem. Budowa największego
w polskiej lidze stadionu dla klubu gromadzącego publiczność
na średnim poziomie ok. 10 tys. widzów była błędem. Potrzebujemy rewolucji
w zarządzaniu, poprzedzonej profesjonalnym audytem i stworzeniem
Będziemy kontynuować i rozwijać program „Zdrowe
żywienie małych wrocławian” w szkołach i przedszkolach.
2.5. Bezpieczeństwo
Obecnie Straż Miejska, zamiast dbać o bezpieczeństwo na wrocławskich osiedlach,
skupia się na interwencjach dotyczących niewłaściwego parkowania.
Powołamy niezależny zespół nadzoru parkowania, wzorując się na
rozwiązaniu istniejącemu w Katowicach. Zadania związane z bezpośrednim
kontrolowaniem parkowania na terenie gminy Wrocław zlecimy prywatnej
firmie w ramach przetargu, zdejmując ten obowiązek ze Straży Miejskiej.
Wyposażymy Straż Miejską w rowery i skutery elektryczne, które
pozwolą strażnikom skuteczniej kontrolować większe obszary na dużych osiedlach,
zwłaszcza tych o małej gęstości zaludnienia, a także wspierać organizację
ruchu w pobliżu placówek edukacyjnych.
Wdrożymy program szkoleniowy dla seniorów w zakresie bezpieczeństwa,
aby osoby starsze wiedziały, jak poprawnie ocenić daną sytuację,
jak w jej obliczu reagować i kogo zawiadomić w przypadku zagrożenia. Seniorzy
to grupa narażona na wiele zagrożeń, w tym oszustwa finansowe czy
wyłudzenia. Z drugiej strony – jest to grupa najbardziej aktywna, kluczowa dla
wspólnego bezpieczeństwa i informowania o zagrożeniach.
2.6. Kultura i ochrona zabytków
Obowiązkiem miasta jest dbanie o szeroko pojętą kulturę, zarówno tę wysoką,
jak i masową. Organizacja cyklicznych festiwali, imprez muzycznych i artystycznych
oraz rozwijanie infrastruktury w postaci obiektów kulturalnych to jednak
nie wszystko. Miasto powinno również przyjąć rolę mediatora i inicjatora
dyskusji w sprawach niepodlegających bezpośrednio pod jego decyzyjność.
Przykładem jest tu niszczejący gmach Kina „Lwów”, nienależący do miasta,
więc pozostający poza zainteresowaniem władz.
Wprowadzimy aktywną politykę mediacyjną w zakresie kultury
i sztuki z podmiotami zewnętrznymi, jednostkami administracji wojewódzkiej
i ministerialnej. Wrocław potrzebuje nowych, wyrazistych ośrodków kultury
wysokiej, np. rozbudowy zasobów Muzeum Etnograficznego oraz po3.
Program Obywatelski
Program Obywatelski dla Wrocławia to zestaw postulatów dla osiedli połączonych
w 7 okręgów wyborczych, tak by stanowił punkt odniesienia w nadchodzących
wyborach. To często postulaty, które w skali miasta mogą wydawać
się drobne i mniej istotne, jednakże dla mieszkańców poszczególnych osiedli
są one kluczowe.
Trzecia część naszego programu ma zatem charakter lokalny i obywatelski.
Oddajemy w niej głos mieszkańcom, którzy najlepiej znają swoje codzienne
potrzeby.
Tę część programu będziemy stale aktualizować na stronie komitetu. Pragniemy,
by żyła ona nie tylko w czasie kampanii wyborczej, ale również po wyborach.
Traktujemy to jako jedno z naszych zobowiązań wobec mieszkańców
Wrocławia.
Jeśli te postulaty są bliskie również Tobie – dołącz do nas!
bezpartyjnywroclaw2018.pl
facebook.com/BWroclaw

Substytut prezydenta czy delegatka prezesa PiS?

Możesz wybrać inaczej, Katarzyna Obara-Kowalska to realny, niezależny wybór dla Wrocławia.

21 października wybierzmy niezależny Wrocław.

Bezpartyjny Wrocław, lista nr 14!